Ochoticza Straż Pożarna w Lisich Jamach. Adres: ul. Wspólna 126 A, 37-600 Lubaczów.

Historia


Historia jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Lisich Jamach.

Ochotnicza Straż Pożarna w Lisich Jamach powstała 17 czerwca 1930 roku wynika to z dokumentów, które pozyskaliśmy z archiwum we Lwowie. Jest to kopia podania o zarejestrowanie OSP Lisie Jamy do Wysokiego Województwa we Lwowie i kopie Statutu Towarzystwa Ochotniczej Straży Pożarnej w Lisich Jamach. W czasie II wojny światowej pierwszy drewniany budynek remizy spłoną. W okresie powojennym członkowie jednostki OSP w Lisich Jamach wraz ze społeczeństwem wsi odbudowali remizę. Dzięki prowadzeniu aktywnej działalności statutowej w swoim środowisku, kierując się troską o bezpieczeństwo współmieszkańców w latach sześćdziesiątych pozyskano pierwszą motopompę. W 1984 roku remiza w naszej miejscowości po raz kolejny spłonęła, co było ogromną stratą dla strażaków i mieszkańców wsi. Strażacy ochotnicy nie załamując się tym faktem na początku lat 90-tych rozpoczęli zbiórkę materiałów i przygotowywano się do ponownej odbudowy remizy. Cel został osiągnięty w 2002r. oddając do użytku nowy, murowany, pełno wymiarowy boks garażowy Ochotniczej Straży Pożarnej przy budynku domu kultury w Lisich Jamach. Jednostka od momentu powstania dysponowała sprzętem w postaci samochodów pożarniczych marki Star, Żuk, a obecni GLBM Renault Master. W okresie od oddania murowanego garażu do roku 2011 jednostka borykała się z różnymi problemami takimi jak - brak sprzętu i odpowiedniej liczby przeszkolonych strażaków. Reaktywacja jednostki nastąpiła w 2011 roku od tego czasu bardzo dużo się zmieniło, a mianowicie. W szeregi OSP Lisie Jamy zaczęły wstępować osoby, którym bardzo zależało na tym by pokonać marazm, brak sukcesów i doprowadzić jednostkę do liczącej się na terenie całego powiatu lubaczowskiego. Starania w zdobyciu niezbędnego wyposażenia jednostki w odpowiedni sprzęt ratowniczy, samochód pożarniczy i doposażenia osobistego strażaków rozpoczął druh Marek Pilip pisząc prośby i wnioski o pomoc i wsparcie do różnych fundacji, instytucji prywatnych i państwowych. Natomiast nowo wybrany zarząd położył nacisk na zdobywanie odpowiednich kwalifikacji i szkoleń przez nowo przyjętych w swe szeregi druhów. Pierwszym pozyskanym sprzętem był zestaw ratownictwa medycznego PSP-R1 z deską ortopedyczną, który został przekazany przez Dolnośląską Fundację Rozwoju i Ochrony Zdrowia z Wrocławia, kolejną instytucją, która wsparła naszą jednostkę w defibrylator AED, szyny Kramera, kamizelkę kendricka, rękawice specjalistyczne, fantom do nauki resuscytacji, pilarkę STIHL do cięcia betonu i stali była Fundacja Fakt ,,Serce dla dzieci' w Warszawie, pozytywnie prośbę o pomoc dla naszej jednostki OSP rozpatrzyła również Fundacja ORLEN ,,Dar serca' przekazując środki na zakup pompy szlamowej i agregatu prądotwórczego. Kolejne prośby o wsparcie były dla nas bardzo miłym zaskoczeniem, bo rozpatrywano je w dalszym ciągu pozytywnie, a były to Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych w Warszawie dzięki wsparciu, której zakupiliśmy trzy aparaty oddechowe i sprzęt gaśniczy w postaci węży, prądownic i nowoczesnych tłumic do gaszenia traw, czwarty aparat oddechowy zakupiliśmy dzięki wsparciu Fundacji Banku PKO BP, pomocy nie odmówiła nam także Jastrzębska Spółka Węglowa od której otrzymaliśmy środki na zakup obuwia gumowego. Starania jednostki OSP Lisie Jamy zostały dostrzeżone przez osoby prywatne i Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Lubaczowie brygadiera Ireneusza Trojnara, który przekazał nam na wyposażenie agregat prądotwórczy i piłę łańcuchową do drewna, a środki pieniężne na zakup sprzętu łączności pochodziły od osób prywatnych.
2 września 2012 roku kolejnym szczególnie ważnym i doniosłym wydarzeniem dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Lisich Jamach było przekazanie i poświęcenia sztandaru oraz lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego, które są wyrazem szacunku i uznania dla ciężkiej, wymagającej ogromnego poświęcenia i odwagi pracy strażaków. Samochód zakupiony dzięki wsparciu finansowemu gminy Lubaczów, Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej, Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, Powiatowego Banku Spółdzielczego w Lubaczowie. Zabudowę wykonała firma BIBMOT z Mielca. Sztandar dla jednostki został ufundowany ze środków mieszkańców wsi Lisie Jamy oraz osób życzliwych, którym w podziękowaniu ufundowaliśmy pamiątkowe gwoździe na drzewcu sztandaru. Zarządy Ochotniczej Straży Pożarnej w osobach prezes Marian Dorota, prezes Bogdan Dorota, zastępca prezesa Zdzisław Buczko, naczelnik Tadeusz Furgała, naczelnika Maciej Pytel, zastępca naczelnika Radosław Pilip wraz z druhami Marek Pilip, Piotr Hanus, Janusz Hanus, Stanisław Misztal, Łukasz Sęga, Krzysztof Antoniów, Mateusz Furgała, Dawid Furgała, Wojciech Furgała, Rafał Antonik, Marek Skibicki, Jacek Kornaga, Maciej Machczyński, Paweł Roman, Paweł Baran, Filip Baran, Marcin Huk, Leszek Pytel, Adam Dorota, Jerzy Gancarz, Wojciech Szczybyło, Jakub Szczybyło, Grzegorz Dorota położyli nacisk na zdobywanie odpowiednich kwalifikacji, wyszkolenie i ćwiczenia. Przyniosło to długo oczekiwany efekt w postaci zwycięstw podczas rywalizacji w zawodach sportowo - pożarniczych gminnych i powiatowych. Tradycje zawodów pożarniczych w gminie Lubaczów sięgają początków XX wieku, a nasza jednostka pasmo sukcesów rozpoczęła w roku 2011 zwyciężając zawody gminne oraz powiatowe. O jednostce straży pożarnej z Lisich Jam słychać było coraz częściej. Zmobilizowana drużyna od ostatnich kilku lat dzieliła i dzieli między sobą pasmo sukcesów - sportowych i finansowych. W kolejnych latach sukcesy naszej jednostki to rok 2012 I miejsce w zawodach gminnych, rok 2013 IV miejsce w zawodach gminnych i IV miejsce w zawodach powiatowych, rok 2014 - 2016 II miejsce w zawodach gminnych, a w roku 2017 I miejsce w zawodach gminnych i III miejsce w zawodach powiatowych. Widać, jeśli się czegoś bardzo pragnie to można nawet z ostatniego miejsca i słabo doposażonej jednostki urosnąć do roli poważnie traktowanej OSP. W 2012 roku w Ochotniczej Straży Pożarnej powstała pożarnicza drużyna kobieca występująca w składzie Agata Malinowska, Agata Smoliniec, Jadwiga Gancarz - Jakubiec, Iwona Antosz, Elżbieta Myszkowska, Anna Misztal, Barbara Sęga, Angelika Misztal, Jolanta Smoliniec, Edyta Litwin, Patrycja Sęga, Anna Sęga, Anna Janczura, Anna Klufas, Ewelina Szczybyło, Aleksandra Antonik, Kamila Zajączkowska, Aleksandra Juchno, Sylwia Czucha, Aneta Buczko, Agnieszka Ilnicka, Marzena Skibicka, Edyta Roman, Magdalena Smoliniec która w rywalizacji sportowo -
pożarniczej na terenie gminy Lubaczów nie miała sobie równych przez kilka lat o czym świadczą wyniki z zawodów. Nasze wspaniałe druhny rozpoczęły debiut w zawodach sportowo- pożarniczych od zwycięstwa w 2012 roku i nie oddały go przez kolejne lata w zawodach gminnych, a były to I miejsca w 2012, 2014, 2015, 2016 roku. W roku 2013 miejsce III i 2017 rok miejsce II, natomiast w 2015 roku w zawodach powiatowych zajęły V miejsce. Działalność naszej jednostki nie skupiała się tylko na startach w zawodach sportowo - pożarniczych. Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Lisich Jamach brała i nadal bierze czynny udział w działaniach ratowniczo - gaśniczych na terenie gminy Lubaczów, powiatu lubaczowskiego i województwa Podkarpackiego są to wyjazdy do pożarów, wypadków komunikacyjnych i usuwania skutków klęsk żywiołowych. Byliśmy dysponowani nawet do tak tragicznych zdarzeń jak akcje przeciwpowodziowe w której braliśmy czynny udział w dzielnicy Tarnobrzega Wielowieś w 2014 roku niosąc pomoc powodzianom.
Ochotnicza Straż Pożarna w Lisich Jamach wnosi duży wkład w rozwój wsi i gminy po przez czynny udział w uroczystościach państwowych i kościelnych, ochronę życia, zdrowia i mienia ludzkiego. Jednostka zabezpiecza różnego rodzaju imprezy masowe, które mają miejsce w swojej miejscowości jak i całej gminy Lubaczów. Taka to w skrócie historia Ochotniczej Straży Pożarnej w Lisich Jamach. Nie zapominając o swoich poprzednikach, członkach honorowych, wspierających, którzy wnieśli wkład w rozwój i działalność jednostki, wymieniamy ich z imienia i nazwiska. Są to ks. kapelan Mariusz Kot, Wawrzyniec Buczko, Ludwik Kubiszyn, Franciszek Antosz, Roman Janczura, Władysław Janczura, Władysław Baran, Kazimierz Kulczycki, Jan Sochań, Jan Soroń, Józef Buczko, Jerzy Baran, Jan Furgała, Franciszek Reis, Emil Janczura, Mieczysław Szularz, Michał Furgała, Józef Janczura, Jan Szczybyło, Józef Milo, Roman Krygowski. Członkowie honorowi i wspierający to Miczysław Gancarz, Franciszek Kijan, Marian Dorota, Ludwik Szczybyło, Mieczysław Szczybyło.
Jednostka na chwilę obecną ma wyszkolonych 22 strażaków mogących brać czynny udział w działaniach ratowniczo - gaśniczych, ogólna liczba członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Lisich Jamach wynosi 35.
Wszystkim fundatorom, którzy nieśli i niosą wsparcie, zrozumienie strażakom naszej jednostki, cała OSP Lisie Jamy raz jeszcze składa swoje najserdeczniejsze podziękowania.